INTERVISTË NË STACIONIN E RADIOS 98.4 – 31.1.2017

Bashkëpunimi i Qendrës Spitalore "Henry Dunant" me Universitetin Evropian të Qipros

Profesor Vasilios Zerris, Koordinator i programit të trajnimit praktik të studentëve, tregon rreth bashkëpunimin të Qendrës Spitalore "Henry Dunant" me Universitetin Evropian të Qipros në stacionin e radios "Athina 9.84".

98,4 - 31.1.2017